برای دریافت قیمت تماس بگیرید

هیدروستات لباسشویی یک قطعه در ساختار لباسشویی می باشد که تنظیم سطح آب را بر عهده دارد .

شاید تصور کنید که عملکرد هیدروستات لباسشویی همانند شناور کولر می باشد و با افزایش سطح آب، ارتفاع آن افزایش پیدا می کند ، در صورتی که این قطعه هیچگونه تماسی با سطح آب نداشته و موقعیت آن نسبت به میزان آب ورودی تغییری نمی کند .