برای دریافت قیمت تماس بگیرید

کد خطا E04 و کد خطا E10

شرح خطا: آبگیری زیاد و هیدروستات 

راهنما : هیدروستات و اتصالات مرتبط با آن را چک نمایید ، چک کنید هیدروستات به برد فرمان بسته بودن ارسال می کند یا خیر .